Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Door het maken van een afspraak en/of een aankoop bij Body and Nails by Chantal , gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder besproken worden.

Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden, mag u altijd contact opnemen met Body and Nails by Chantal.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Body and Nails by Chantal en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio en beautysalon
Body and Nails by Chantal zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Body and Nails by Chantal zal zoveel als mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
U kunt uw afspraak kosteloos annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt of regelmatig verzuimt, mag Body and Nails by Chantal het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt aanrekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Body and Nails by Chantal de verloren tijd inkorten op de behandeling en wordt er bv geen nail-art geplaatst . Bij niet op tijd komen van de afspraak (+15 min) ben ik genoodzaakt de afspraak te verplaatsen..
Body and Nails by Chantal moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

4. Betaling
Body and Nails by Chantal vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de FB pagina en in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Body and Nails by Chantal vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan gebeuren met cash, payconiq, mobiel betalen of bankkaart. Bij aankopen in de webshop dient betaald te worden bij bestelling. Prijzen in de webshop zijn exclusief btw.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Body and Nails by Chantal vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Body and Nails by Chantal neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Body and Nails by Chantal behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Body and Nails by Chantal zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Body and Nails by Chantal is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Body and Nails by Chantal verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Bij schimmelnagels worden geen kunstnagels geplaatst, alsook geen nagels gelakt. U wordt doorverwezen naar uw huisarts. Er worden géén kunstnagels geplaatst onder de 16 jaar. Dit omdat de nagel nog niet volledig volgroeid is, en er een grote kans is op een allergische reactie of permanente beschadiging van het nagelbed. Zo zal ook de nagelplaat veel vetter zijn doordat op deze leeftijd de hormonen volop in ontwikkeling zijn. Zo ontstaat er meer kans op loslating of lucht. Bij twijfel zal er naar de identiteitskaart gevraagd worden. Body and Nails by Chantal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Body and Nails by Chantal is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.Body and Nails by Chantal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie
Garantie geldt binnen de week na het plaatsen van de kunstnagels op lucht of loslaten product. Deze garantie vervalt indien:

• Kunstnagels die bij ons in het salon zijn geplaatst door een ander nagelsalon zijn behandelt.
• Geen handschoenen gedragen worden, tijdens het werken met chemische middelen.
• De kunstnagels afgebeten of opzettelijk beschadigd zijn.
• De nagels sporen van breuk en/of scheuren vertonen wat duidt op onjuist gebruik. Voortvloeiend hieruit vervalt op dat moment ook de garantie op de overige nagels.
• Cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De nagelstylist van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat u beschikt over één of meerdere probleemnagels. Op deze specifieke nagel(s) kan geen garantie worden verleend.
• Zwangerschap
• Indien u medicatie gebruikt die in invloed kan hebben op het kunstproduct.

9. Beschadiging en diefstal
Body and Nails by Chantal heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Body and Nails by Chantal meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking persoonlijk gemeld worden aan Body and Nails by Chantal .Er wordt in geen enkele situatie geld teruggeven aan de cliënt.

11. Nail art
Indien Body and Nails by Chantal een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Body and Nails by Chantal.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Body and Nails by Chantal het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
Tijdens een behandeling is het verboden te roken of te eten, gelieve dit te doen voor de behandeling.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Body and Nails by Chantal en de cliënt is Belgisch recht van toepassing.

13. Verzending en retour
Voor producten die na betaling verzonden moeten worden gelden de tarieven vermeldt in de webshop.Producten kunnen enkel retour gestuurd worden als het product NIET geopend is en de verpakking van het product niet beschadigd is. Retour kosten zijn voor de cliënt.

14. Prijzen
Prijzen van behandelingen zijn inclusief 21% BTW.
Prijzen van producten in de webshop zijn exclusief 21% BTW.

Kleuren van producten in de webshop kunnen afwijken in de realiteit.

15. Wet op de privacy
Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden gaat de klant akkoord dat eventueel gemaakte foto's van de handen gebruikt worden op social media.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Contactinformatie :
Body and Nails by Chantal
Steyvenstraat 37
3960 Bree

E-mail: bodyandnailsbychantal@gmail.com
Tel: +32 495 871 804

BE0705 649 660